About us

เกี่ยวกับเรา

ชมรมศัลยแพทย์ทรวงอก Thai Valve Club เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มสมาชิกของศัลยแพทย์ทรวงอก ที่มีความสนใจเรื่องการผ่าตัดลิ้นหัวใจศัลยแพทย์ทรวงอกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์และความสนใจ ในการ ดำเนินกิจกรรม การศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาในเรื่องการผ่าตัดลิ้นหัวใจร่วมกัน ซึ่งมีการประชุมกันครั้งแรกที่สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2556