โครงสร้างองค์กร

ประกอบด้วย สมาชิกของศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยที่มีความสนใจเรื่องการผ่าตัดลิ้นหัวใจ