คณะกรรมการชมรม Thai Valve Club

ประกอบด้วย สมาชิกของศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยที่มีความสนใจเรื่องการผ่าตัดลิ้นหัวใจ โดยมี

  • ประธานชมรม นายแพทย์ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์
    (นายกสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย วาระ 2559 – 2561)
  • รองประธานชมรม รศ. นพ. สมภพ พระธานี
    (นายกสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยวาระ 2561 – 2563)